เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

satit psu 2019 1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562  / ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน จาก ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงาน “50 ปี รวมมิตร สาธิต มอ.” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงและมีประสบความสำเร็จในบทบาทการทำงานในสายอาชีพที่สร้างสรรค์ท้องถิ่น

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top