เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพิ่มช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจากอาจารย์และบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการบดี

หมายเหตุ

1) หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอก

2) ข้อมูลต่างๆของผู้ร้องเรียนจะเป็นความลับ

แบบฟอร์มส่งคำร้อง

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top