เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

board19
ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ
ประธานกรรมการ

 

board19
นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์
รองประธานกรรมการ

 

board19
ดร.กฤษฎา ตันสกุล
กรรมการ
board19
นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์
กรรมการ

 

board19
นายชัยวุฒิ พวงสุวรรณ
กรรมการ

 

board19
นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร
กรรมการ

 

board19
กรรมการ

 

board19
ดร.วิริยะ ชนะศึก
กรรมการ

 

board19
นายวิโรจน์ คงสำราญ
กรรมการ

 

board19
นางสาวสายจิต ประดิษฐ์เสรี
กรรมการ

 

board19
ว่าที่ ร.ต. สมเกียรติ จิรอมรรัตน์
กรรมการ

 

board19
นายสมศักดิ์ หลักแหลม
กรรมการ

 

board19
นายไวทยา สายเส็น
กรรมการ (นายกองค์การบริหารนักศึกษา)

 

board19
นายอับดุลฮาลีม อูมะ
กรรมการ (ประธานสภานักศึกษา)

 

board19
นายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล
กรรมการและเลขานุการ

 

board19
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง
ผู้ประสานงาน

 

board19
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
ผู้ประสานงาน

 

board19
นางสาวศรัณยา ดำรงกิจการวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top