เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

m20
ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
m20
นายครรชิต สุวภาคย์รังสี
กรรมการฯ ที่เป็นข้าราชการสายวิชาการ
m20
นายสัญญา ฉิมพิมล
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m20
นายกันตภน ชัยเสนา
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายสนธยา ปานแก้ว
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายกิตติกร วิบูลย์ศรี
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายมาฤทธิ์ กาญจนรักษ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายสุชาติ พึ่งมั่น
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นางสาวกฤตพร สินชัย
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นางวรารัตน์ จันทร์แดง
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายฉัตรชัย มีพฤกษ์
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายชาญวิทย์ คงมัยลิก
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายศิริ เจริญใจ
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top