เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

 

 
ผลิตครู พัฒนาครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อท้องถิ่นและสังคม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา

 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานทางปัญญาพัฒนาสู่สังคมอาเซียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ วิจัย และทักษะทางการเกษตร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

 

 
สร้างคุณภาพความเป็นมนุษย์ เพื่อพัฒนาสังคมสู่สากลอย่างยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
- สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
- สาขาวิชาทัศนศิลป์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 
บูรณาการศาสตร์บริหารจัดการ บริการท้องถิ่นอันดามัน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ [PCIT] เป็นคณะน้องใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวิสัยทัศน์เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและบริการของประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top