เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

รับชมเนื้อหาได้ตั้งแต่นาทีที่ 12.20

พาลงใต้ไปรู้จัก “หญ้าช้อง” พืชท้องถิ่นซึ่งเป็นพืชน้ำตระกูลหญ้า มักชอบขึ้นอยู่ทั่วไปในที่มีน้ำขัง แต่ที่สำคัญคือน้ำนั้นต้องใสสะอาด เป็นพืชที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ “หญ้าช้อง” ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารพื้นเมืองที่คนใต้รู้จักดี คือ ทอดเบือหญ้าช้อง ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top