เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

414cb51361c497b682129776035b374184c18d64f54badecca2d61567353c4ae

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย เข้าร่วมการเสวนา“รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎในกระทรวงใหม่” ในการนี้มีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top