เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการในรูปแบบมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ให้สามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาที่สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพ

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top