เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) เข้าร่วมการทดสอบประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่ http://gg.gg/schedulev1

ในการนี้ สำนัก ประกาศให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) ทุกสาขาวิชามารับตารางสอบ Exit Exam ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 เวลา 08.45 – 16.30 น.

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top