เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
 
ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1956 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
 
หากนักศึกษา ไม่เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาให้ถือว่านักศึกษาขอสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษา
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top