เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศให้ผู้ยื่นกู้ กยศ. ส่งเอกสาร พร้อมสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 25 ส.ค.นี้
 
 
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศให้นักศึกษาผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ดำเนินการส่งเอกสาร พร้อมสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น . ณ ห้อง กยศ. ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top