เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

 

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท 
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)
  2. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ 
  3. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง มีความประพฤติดี มีความตั้งใจศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรี 
  4. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกดาวน์โหลด และส่งใบสมัคร ณ งานทุนการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 1 ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562  

 

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top