เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

runing 1
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "ครูชวนวิ่ง 2019" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ตลอดจน ผู้บริหาร ครูอาวุโส ครู นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง 
 
ครูชวนวิ่งภูเก็ต
 
 
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา ประชาชน และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย ปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อให้คน 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน และเป็นการแสดงให้เห็นว่าครูเกษียณมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภูเก็ต อีกทั้งเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทำประโยชน์เพื่อกิจการของท้องถิ่น และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top