เมนู

งานประกันคุณภาพการศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

QA PKRU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

DSCF3978

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการจัดทำข้อมูล โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม ที่ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

DSCF3983

DSCF3985

DSCF3993

DSCF3994

DSCF3996

DSCF3998

DSCF4002

DSCF4003

DSCF4005

DSCF4008

DSCF4014

DSCF4016

DSCF4017

DSCF4025

DSCF4027

DSCF4032

DSCF4034

DSCF4036

DSCF4037

DSCF4038

DSCF4042

งานประกัน อบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1”

pkru tqa dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร 
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award – TQA ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กรไห้เป็นไปตามนโยบาย จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019

งานประกันฯ อบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

pkru qa 3 mar 2020
 
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย ม.ราชภัฏเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ และคณะ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นศักยภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดทำกรอบแนวคิดและสาระวิชาไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านวิชาการเพื่อรองรับกับหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชภัฏภาคใต้ สัมมนา “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

pkru best practice 17 jan 2020

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และทีมงานนักวิจัย ตลอดจนตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยระดับภูมิภาค (ภาคใต้) เพื่อระดมสมองหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Best Practice) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น / การผลิตและพัฒนาครู / การยกระดับคุณภาพการศึกษา / การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในการนี้มีการแนะนำโครงการวิจัยและแผนการดำเนินงาน โดย ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย”

pkru 20 jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกยรติจาก คุณบุศริน จันทะแจ่ม (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) และ คุณผกามาศ ครุธามาศ (นักตรวจสอบภายในชำนาญการ) จาก ม.ทักษิณ เป็นวิทยากร
 
 MG 1762
 
 
 
อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ รอง ผอ.สวก. กล่าวว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 กำหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แต่เนื่องจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่ได้มีการดำเนินงานควบคุมภายในที่ถูกวิธี ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ถูกต้อง จะส่งผลให้การดำเนินงานกำกับติดตามการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายในระดับคณะ ระดับสำนัก/สถาบัน จำนวน 87 คน”
 
 
 
 
 
 
Top