เมนู

บริการวิชาการ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

สาขาฟิสิกส์ บริการวิชาการดาราศาสตร์

 

DSC05460

ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนและครูจาก รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) ทั้งนี้ทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ระดับ ม.4 ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ในพื้นที่จังหวัดตรัง

0
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง โดยมีนายดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. (จังหวัดตรัง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
 
1
 
3
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. กล่าวว่า “ในปีงบประมาณ 2563 ทางสำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวรวม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมภาษาต่างประเทศสำหรับการประกอบอาชีพ และกิจกรรมสุขภาพและนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศในการบริการการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดตรัง โดยได้จัดโครงการนำร่องไปก่อนแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และสำหรับครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม เป็นกิจกรรมที่ 2 และจะดำเนินการจัดกิจกรรมอีก 2 กิจกรรมในโอกาสต่อไป”
 
4
 
5
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และ คุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย ดร.สัญญา ศรีวิเชียร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ให้เกียรติร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 

ให้ความรู้ดาราศาสตร์ นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

phuketwittayalaischool jan 2020

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และคณาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์แขนงดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เพื่อหวังให้ค่ายฯดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนมีความสนใจศึกษาดาราศาสตร์ในระดับสูงต่อไป อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

phuketwittayalaischool-jan-2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

Top