เมนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

RDI PKRU ลงพื้นที่ จ.กระบี่ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

1
 
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) นำโดย อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
โดยทีมงาน RDI PKRU ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมหารือกับตัวแทนชุมชนในการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยพื้นที่ 1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มลูกปัดโนราห์ปัญญารักษ์ 161 ม.6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก / 2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มยางพารา กระบี่ลาแท็กซ์ หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ /  / 3.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ไฑบาติก 380 ม.1 บ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ /  4.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ม.1 บ้านทุ่งวังน้ำเขียว ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ / 5.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์ม บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม / 6.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเตยปาหนัน ม.6 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม และ 7.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา ศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย

RDI PKRU ลงพื้นที่ จ.พังงา เตรียมนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 
southern of thailand local product development dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ในครั้งนี้ทีมงานจาก RDI PKRU ได้ลงพื้นที่ 1.แปรรูปน้ำยางพารา 43/1 หมู่ 2 ท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง / 2.แหนมเห็ดนางฟ้าและน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ซอยนาแฝก ม.9 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง / 3.เรือชักซะ 21/12 หมู่ 7 ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง / 4.ขนมตะโกลา ตะกั่วป่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลา ม.8 ถ.ซอยโรงพระ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า / 5.ผ้าทอซาโอริ ตะกั่วป่า ม.1 อบต.บางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า / 6.เครื่องแกงเขาตำหนอน ขมิ้นชันเขาตำหนอน บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด / 7.เครื่องดื่มสมุนไพรเหงือกปลาหมอ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

RDI ดึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรฯ นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

 
dpi thailand 13 mar 2020
 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมมี ดร.ฮัสลีนา บุญทวี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร 
 
 
 
 
ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยฯ กล่าวว่า “สำหรับการอบรมในครั้งนี้ RDI ได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นของบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมานักวิจัยได้จัดทำผลงานด้านองค์ความรู้ การสร้างเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือชุมชน โดยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการจัดทำควบคู่กันคือการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนำเสนอผลงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดรวมถึงระดับประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก DIP ได้ช่วยแนะนำเทคนิควิธีการครอบคลุมทุกกระบวนการของขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผลลัพธ์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต สร้างแกนนำยุวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

rdi pkru 7 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environmental Conservation of Phuket) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คุณโคลด เดอ คริสเชย์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศฝรั่งเศสประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานในเครือข่ายการจัดโครงการ นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วม
 
 
 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติในภูเก็ตมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน สืบเนื่องจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาประการหนึ่ง คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สถานประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อนึ่งมีหลายหน่วยงานที่จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำและสมาชิกของชุมชน แต่สำหรับเยาวชนในสถานศึกษายังขาดการให้ความรู้และข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งเยาวชนถือเป็นแกนหลักในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต จึงสมควรมีการอบรมและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่แกนนำยุวชนทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แกนนำกลุ่มนี้สามารถที่จะบรรเทาเหตุสาธารณะภัยเบื้องต้น อีกทั้งช่วยให้คำแนะนำกับครอบครัวและนักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต ม.ราชภัฏภูเก็ต ในบทบาทขององค์กรที่ให้บริการท้องถิ่น ได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตชุมชนชายฝั่งทะเล และเขตชุมชนเมือง เข้าร่วมเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเฝ้าระวังภัยพิบัติและแจ้งสถานการณ์แก่ชุมชน การบริหารจัดการขยะและมลภาวะ การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน เรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2”

pkru 17 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอันดามัน เข้าร่วมอบรม ในการนี้มีคณะวิทยากร ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) / ดต.นิรันด์ พิมล (ลุงดาบ) และทีมงานจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้ เป็นวิทยากรอบรม
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงรายละเอียดการจัดอบรมศาสตร์พระราชาในครั้งนี้ว่า “เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ผันผวน รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำได้ ทำเป็น และดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองอันนำสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้จริง มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ด้วยความร่วมมือของทีมงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันซอแรง* (*เป็นคำภาษาใต้ หมายถึง การออกแรงร่วมกัน เกื้อกูลกัน) ออกแบบและจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการในการทำเกษตรแบบศาสตร์พระราชาโดยผ่านกิจกรรมการบรรยายและการปฏิบัติตามฐานต่างๆ ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / หลักกสิกรรมธรรมชาติ / ฐานคนมีน้ำยา (สบู่ แชมพู) / ฐานคนรักษ์สุขภาพ / ฐานคนรักป่า (คืนชีวิตให้แผ่นดิน) / ฐานคนรักษ์พระแม่ธรณี / ฐานคนรักษ์น้ำ / จิตอาสากับการสานต่องานศาสตร์พระราชา / การแปลงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ / พื้นฐานการออกแบบโคกหนองนาเบื้องต้น”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่รับฟังความต้องการชาวบ้านท่ามะพร้าว จ.กระบี่

 
rdi pkru 20 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมนักวิจัยและบริการวิชาการจาก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมเวทีเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กระบี่ ในพื้นที่เป้าหมาย หัวสะพานท่ามะพร้าว” โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สำหรับการร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ทีมงานของมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังประเด็นความต้องการของชุมชนที่ต้องการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนท่ามะพร้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว / การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน / ประมงกับการท่องเที่ยว / อาหารฮาลาล / มาตรฐานความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวชุมชน / ซึ่งจากการที่ได้ร่วมรับฟังในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำข้อมูลโดยเฉพาะศักยภาพที่ชุมชนมีนำไปจัดตั้งทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในพื้นที่ โดยเบื้องต้นทีมนักวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบพลังงานทางเลือก และการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้ลงสำรวจพื้นที่และวางแผนจัดทำโครงการ รวมถึงนักวิจัยจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ที่ได้ร่วมกับนักเรียนและโรงเรียน (มัคคุเทศก์น้อย) จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีความถนัดในการแปรรูปอาหาร ซึ่งการเข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าสามารถเข้าใจถึงบริบทและความต้องการที่แท้จริงชองชาวบ้านนำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถลงข่าวงานวันราชภัฏ 2563 “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด”

pkru day 2020
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าววันราชภัฏ “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ร่วมแถลงข่าว ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มหาวิทยาลัยได้นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับจังหวัดฝั่งอันดามันจนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น รวมถึงมีการนำเสนอห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ที่ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก้าวสู่ปีที่ 49 นับจากการเป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต สู่การเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต จนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พัฒนาการของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังคงปฏิบัติพันธกิจอย่างเข้มแข็งตลอดมา ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย ดังนั้นในการดำเนินงานดังกล่าว จึงอยากให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยเฉพาะการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่ใน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ส่วนหนึ่งจึงได้จัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานบางส่วนผ่านการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลกับท้องถิ่น และเนื่องในโอกาสที่ทุกๆวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน ‘ราชภัฏ’ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเชิญชวนและนำเสนอให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ ประกอบด้วย 
 
 
 
 
1. การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันราชภัฏ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.-22.30 น. “มรดกทางวัฒนธรรม : วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจากสำนักงานเทศบาลรัษฎา / การแสดงมโนราห์ จากมโนราห์   อ.นาโยง จ.ตรัง / การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง “สามกองซุปเปอร์แดนซ์” โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง    ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
2. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องใน “วันราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 07.30 น.  ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์  ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
3. การกิจกรรม “Horm Run Juan Restaurant” ร้านอาหารหอมรัญจวน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น.-20.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
4. การจัดโครงการ “ราชภัฏ วัฒนะกวี คีตศิลป์” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.-21.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจ ประกอบด้วย การขับกลอน/เสภา ราชภัฏ 3 ยุค โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การประกวด ทูตราชภัฏ...วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา การแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” การประกวด ทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา การแสดง “พูดพร่ำ ทำเพลง กับโกไข่” คุณจุมพล ทองตัน
 
5. การจัดการแสดงคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 14 Born to be "BIRD" ธงไชย แมคอินไตย์      ซึ่งจัดทำและแสดงโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563    ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
6. การจัดกิจกรรม Run To Night วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณขุมเหมือง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย  ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top