เมนู

สัมมนา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

“ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ” Talk ประเด็น ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

itim parit mar 2020
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมสัมมนาสถานการณ์อุตสาหกรรมด้านที่พักโรงแรม เรื่อง “ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย (ผู้รับผิดชอบโครงการ) บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถามของนักศึกษาในประเด็น การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และการศึกษา 
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้น โดยมี คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ นักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยและสิทธิทางสังคมรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดน่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนำมาใช้ผลักดันและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานในลักษณะดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และพลังของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open House 2020 นำเสนอหลักสูตร PKRU ครูแนะแนวทั่วภาคใต้เข้าร่วม

pkru open house 2020 cover
 
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Open House PKRU 2020 สัมมนาครูแนะแนว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ผู้บริหารจาก คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาการจัดการ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และสำนักงานโครงการ กศ.บป. ร่วมเสวนาในประเด็นหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีช่วงศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โดย นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านกะหลิม และ นายอารุณ ภาคสมบูรณ์ Production assistant บริษัท ดิ ไอเซ็นเตอร์ จำกัด
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “กิจกรรม Open House PKRU เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน ทิศทางการประกอบอาชีพ และช่วงระยะเวลา ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการแนะนำนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการแนะนำพัฒนาการ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารสถานที่ หลักสูตรที่ทันสมัย สวัสดิการและทุนการศึกษา ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ จ.ภูเก็ต ที่มีความเจริญรุดหน้าในทุกด้านอันจะเป็นสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยม นำเสนอต่อครูแนะแนว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเสมอมา”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top