นักศึกษาสาธารณสุข / เทคโนดิจิทัล / คหกรรม คณะวิทย์ฯ รับรางวัลด้านวิชาการ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งจากหลากหลายสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจากการนำเสนอผลงานและประกวดทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย
 
scitech pkru 10 mar 2020 1
 
scitech pkru 10 mar 2020 2
 
scitech pkru 10 mar 2020 3
 
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายธนกร ทนน้ำ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ประเภทบุคคล / นายสราวุฒิ คุ้มตัว รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล / นายเขมทัต อรรถธรรม นายรัตตพงศ์ ทองเครือ และนางสาวซุนนียะห์ คาลเคน รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ชุดฟรีสไตล์ ประเภททีม 3 คน / นายธนดล เทียมทัน รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยชาววัง ประเภทบุคคล
 
scitech pkru 10 mar 2020 4
 
scitech pkru 10 mar 2020 5
 
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวปรียาภรณ์ หีมเกตุ / นางสาวศิริยาภรณ์ แมนเมือง / นางสาวนิศากร ตันติวิบูลชัย และนายเจษฎา จิ๋วจรัส ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ.:กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางทอง" ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
 
scitech pkru 10 mar 2020 6
 
และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นายเทพทอง แซ่หงอ และ นายอภิสิทธิ์ ชมสุข ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
 
83865657 1383555451815681 2943984538474250240 n
 
83990859 1383549331816293 3936074314008231936 n
 
84086313 2850358565193898 5873191490347335680 o
 
84283007 1383549015149658 2881366582473261056 n
 
84318064 1383555428482350 5813072423628570624 n
 
84586351 1383555505149009 7750316726704668672 n
 
 
84756976 1383549265149633 2659743924947517440 n
 
 
84829815 484504568887442 5588649516145311744 n
 
84847990 1383548948482998 3675840347168047104 n