เมนู

สำนักงานโครงการ กศ.บป. - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

About PKRU : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. (ม.ราชภัฏภูเก็ต ภาคเสาร์-อาทิตย์ PKRU Sat&Sun) (11 Mar 2020)

 

pkru satsun 12 mar 2020 1

เข้าสู่ช่วงเทศกาลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รั้ว PKRU ยังคงได้รับความนิยม มีนักเรียนและบุุคคลทุกช่วงวัยหลั่งไหลจากทั่วภาคใต้เข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกใหม่ของรั้วแสดดำ ในโครงการ กศ.บป. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ทีมงาน PRPKRU เก็บมุมมองและเรื่องราวส่วนหนึ่งของเขาและเธอมาฝากว่า...เลือกมาเรียนสาขาไหนเพราะอะไรกันบ้าง follow ข่าวสารรับสมัครนักศึกษาทาง pkru.ac.th/th/registers/admissionหรือเพจ facebook.com/Pkru.sat.sun/

pkru satsun 12 mar 2020 2

pkru satsun 12 mar 2020 3

pkru satsun 12 mar 2020 4

pkru satsun 12 mar 2020 5

pkru satsun 12 mar 2020 6

pkru satsun 12 mar 2020 7

pkru satsun 12 mar 2020 8

pkru satsun 12 mar 2020 9

pkru satsun 12 mar 2020 10

เร่งพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ตรัง

pkru trang 16 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ กศ.บป. พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าว พร้อมทั้งประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่จำกัดแต่ในพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของคนในพื้นที่ ชูความเป็นอัตลักษณ์ของ ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง พร้อมทั้งยกระดับการเรียน การสอนภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบครบวงจรต่อไป
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตย์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
 

โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ในพื้นที่จังหวัดตรัง

0
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง โดยมีนายดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. (จังหวัดตรัง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
 
1
 
3
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. กล่าวว่า “ในปีงบประมาณ 2563 ทางสำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวรวม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมภาษาต่างประเทศสำหรับการประกอบอาชีพ และกิจกรรมสุขภาพและนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศในการบริการการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดตรัง โดยได้จัดโครงการนำร่องไปก่อนแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และสำหรับครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม เป็นกิจกรรมที่ 2 และจะดำเนินการจัดกิจกรรมอีก 2 กิจกรรมในโอกาสต่อไป”
 
4
 
5
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และ คุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย ดร.สัญญา ศรีวิเชียร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ให้เกียรติร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
Top