เมนู

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

About PKRU : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (31 Jan 2020)

phuket university 20 jan 2020 1
 
เข้าสู่ช่วงเทศกาลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รั้ว PKRU ยังคงป๊อปปูล่า มีนักเรียนหลั่งไหลจากทั่วภาคใต้เข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกใหม่ของรั้วแสดดำ ในประเภทรับตรง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์
 
ทีมงาน PRPKRU เก็บมุมมองและเรื่องราวส่วนหนึ่งของพวกเขามาฝากว่า...เลือกมาเรียนสาขาไหนเพราะอะไรกันบ้าง
 
follow ข่าวสารรับสมัครนักศึกษาได้ที่ https://pkru.ac.th/th/registers/admission
 
phuket university 20 jan 2020 2
 
phuket university 20 jan 2020 3
 
phuket university 20 jan 2020 4 
 
phuket university 20 jan 2020 5

Open House 2020 นำเสนอหลักสูตร PKRU ครูแนะแนวทั่วภาคใต้เข้าร่วม

pkru open house 2020 cover
 
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Open House PKRU 2020 สัมมนาครูแนะแนว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ผู้บริหารจาก คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาการจัดการ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และสำนักงานโครงการ กศ.บป. ร่วมเสวนาในประเด็นหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีช่วงศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โดย นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านกะหลิม และ นายอารุณ ภาคสมบูรณ์ Production assistant บริษัท ดิ ไอเซ็นเตอร์ จำกัด
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “กิจกรรม Open House PKRU เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน ทิศทางการประกอบอาชีพ และช่วงระยะเวลา ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการแนะนำนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการแนะนำพัฒนาการ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารสถานที่ หลักสูตรที่ทันสมัย สวัสดิการและทุนการศึกษา ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ จ.ภูเก็ต ที่มีความเจริญรุดหน้าในทุกด้านอันจะเป็นสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยม นำเสนอต่อครูแนะแนว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเสมอมา”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU SCOOP : ค่านิยมเปลี่ยน “เด็กภูเก็ต” เชื่อมั่นเลือกศึกษาต่อที่ PKRU

5
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า “เด็กภูเก็ต” เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จะเลือกเส้นทางชีวิตไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ในภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นค่านิยมทางการศึกษาในอดีต นั่นหมายความว่าเด็กท้องถิ่นภูเก็ต ซึ่งควรจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและถิ่นฐานของตนต้องออกไปตั้งรกรากสร้างอาชีพในเมืองหลวง เมื่อยุคสมัยผ่านค่านิยมทางการศึกษาเริ่มเปลี่ยน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นภูเก็ตให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่งผลให้กำแพงความคิดของผู้ปกครองและนักเรียนเริ่มทลายเบาบางลง สร้างและเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่น สามารถวัดได้จากตัวเลขสถิติของนักเรียนภูเก็ต ที่เลือกศึกษาต่อ ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในช่วงหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา
 
จากข้อมูลรายงานจำนวนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต แยกตามจังหวัด โดย กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถิติดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 478 คน จากจำนวน 2,097 คน (คิดเป็น 22.8%) / สำหรับปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 624 จากจำนวน 2,536 คน (คิดเป็น 24.6%) และปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนภูเก็ตมารายงานตัว 140 คน จาก 911 (*กำลังอยู่ในช่วงรับสมัคร)
 
 
อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แสดงทัศนะถึงความเชื่อมั่นของนักเรียนภูเก็ต ว่า “แนวโน้มสถิติของนักเรียนภูเก็ตที่เลือก PKRU ตั้งแต่รอบโควตา / รอบ portfolio / รอบรับตรง มีมากขึ้นทุกปีการศึกษา นักเรียนกลุ่มนี้ตั้งใจมาเรียนกับเรา โดยมาจากโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ เช่น รร.ภูเก็ตวิทยาลัย / รร.สตรีภูเก็ต / รร.เฉลิมพระเกียรติฯ / รร.เมืองถลาง / โรงเรียนกะทู้วิทยา / วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการออกโรดโชว์แนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่มีความเป็นเอกภาพ มีทีมเวิร์คที่ดี รวมถึงมีเครือข่ายครูแนะแนวที่เข้มแข็งและสามารถสื่อสารสองทางได้ตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่แนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนต่างๆ ในภูเก็ต รวมถึง จ.ใกล้เคียง เพื่อแนะนำหลักสูตร โดยผลตอบรับจากนักเรียนที่ให้ความสนใจ พบว่าเลือกสมัครเรียนที่ PKRU เนื่องจากมีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การตลาด / นิเทศศาสตร์ / การจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนภูเก็ต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ เป็นหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ มีระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ณ สถานประกอบการในภูเก็ต ซึ่งตอบโจทย์คนในท้องถิ่นที่ต้องการหาประสบการณ์ เครือข่าย Connection ที่สามารถยกระดับความสามารถนำไปสู่การเข้าสู่วิชาชีพหลังศึกษาจบ” 
 
 
ด้าน ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต เสริมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการลงพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต มากขึ้น ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน การเปิดรับองค์กรภาครัฐ-เอกชน เข้ามาใช้สถานที่ศูนย์ประชุม และประชาชนที่เข้ามารับบริการ ตลอดจนการให้บริการหลักสูตรการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งผลให้คนในท้องถิ่นภูเก็ต เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของสถานที่และบุคลากร ซึ่งในส่วนนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีส่วนสนับสนุนให้ลูกหลานเลือกเรียนกับเรา ประกอบกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในเชิงรุกผ่านแพล็ทฟอร์มต่างๆ ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น สวก. เล็งเห็นถึงเทรนด์ของเด็กภูเก็ต ต่อจากนี้หลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตร ป.ตรี – ป.โท และหลักสูตรระยะสั้นที่กำลังพัฒนาอยู่ จะมีความน่าสนใจตอบโจทย์ท้องถิ่นภูเก็ต ทั้งด้านภาษาจีน-อังกฤษ ศิลปวัฒนธรรม การเป็นผู้ประกอบการ และทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ”   
 
 
ทางฝั่งของ นายชุมพล แซ่ซุ่น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เด็กภูเก็ต ศิษย์เก่า รร.ภูเก็ตวิทยาลัย เล่าว่า “เลือกมาเรียนที่ราชภัฏภูเก็ต เพราะสนใจศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งการเลือกเรียนที่บ้านเกิดทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการทำหน้าที่ในงานสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถช่วยงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าการเลือกไปศึกษาต่อต่างจังหวัด และอีกเหตุผลที่เชื่อมั่นเลือกมาเรียนเพราะมีรุ่นพี่หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมในหลายวงการเป็นศิษย์เก่าราชภัฏภูเก็ต สำหรับสิ่งที่รู้สึกประทับใจในการมาเรียนที่นี่คือ อาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และส่งเสริมให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่” 
 
ก้าวย่างสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ควบคู่กับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ คือการมีนักศึกษาภูเก็ต ซึ่งมีความเข้าใจ เข้าถึง บริบทของท้องถิ่น จะเป็นแรงขับที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกัน อบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1”

pkru tqa dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร 
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award – TQA ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กรไห้เป็นไปตามนโยบาย จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019

ยกเลิกการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

banner noninterview

an noninterview asso2563

สวก. เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย

 
arit pkru 6 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย โดยมี บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี / รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง / รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร เป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ การวิจัยชุมชน / บัณฑิตพันธุ์ใหม่ / แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว / การสร้างหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ / 
 
 
 
ผศ.ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 54 หลักสูตร 5 คณะ 1 วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาได้ 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่มสาขามีคณะวิชาดังนี้ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปฏิบัติตามพันธกิจที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือของท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม จึงมีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน จำแนกเป็นองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพหลักสูตร คุณภาพบัณฑิต และคุณภาพอาจารย์
 
งานด้านวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการ จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย เพื่อให้มีการทบทวนการดำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ตลอดจนเน้นย้ำให้คณะ สาขาวิชา รวมถึงอาจารย์ผู้สอนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาการและการวิจัย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว และยังดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คณะ สาขาวิชา และหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป”
 
 
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย”

pkru 20 jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกยรติจาก คุณบุศริน จันทะแจ่ม (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) และ คุณผกามาศ ครุธามาศ (นักตรวจสอบภายในชำนาญการ) จาก ม.ทักษิณ เป็นวิทยากร
 
 MG 1762
 
 
 
อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ รอง ผอ.สวก. กล่าวว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 กำหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แต่เนื่องจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่ได้มีการดำเนินงานควบคุมภายในที่ถูกวิธี ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ถูกต้อง จะส่งผลให้การดำเนินงานกำกับติดตามการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายในระดับคณะ ระดับสำนัก/สถาบัน จำนวน 87 คน”
 
 
 
 
 
 
Top