เมนู

PCIT อบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยนักรบอันดามัน

  • ก.พ. 17, 2563
  • 1138
phuket warior massage feb 2020
 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT PKRU) ร่วมกับ โรงเรียนบาเรย์ สปา แอนด์เวลเนส จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยและสปานักรบอันดามัน (Thai Warrior Massage Training Course) หลักสูตรระยะสั้นได้วุฒิบัตรรับรองหลังอบรมสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนมีหมอนวดสปาจากสถานประกอบการโรงแรม และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรม ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ อาจารย์ปฐมพล อัยราชธนารักษ์ (อาจารย์แจ็ค) ผู้คิดค้นหลักสูตรนวดไทยนักรบโบราณ และเจ้าของรางวัลระดับโลกจากการแข่งขันนวดนานาชาติ The World Massage Championship และทีมงานเป็นวิทยากรสอนหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทยนักรบโบราณ และการฝึกภาคปฏิบัติในท่าต่างๆ 
 
 
 
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง PCIT ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูเก็ต เนื่องจากบริการนวดแผนไทยได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะและเทคนิคการนวดแบบ Thai Warrior Massage ซึ่งเป็นเทคนิคที่สวยงาม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกจากความปวดเมื่อย อีกทั้งผู้เข้าอบรมได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปพัฒนาบริการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top