เมนู

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 14

  • ก.พ. 20, 2563
  • 516
toyota scholarship feb 2020
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธี “มอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศ” ปีที่ 14 โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะกรรมการประมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี และนอกจากนั้นกองพัฒนานักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดย น.ส.ณิชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เจ้าของเยาวชนต้นแบบด้านการคิดบวก
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ 2514 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 49 ปี ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริหารทุกด้านให้ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12,901 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน บางคนกำพร้าบิดา มารดา หรือขาดผู้อุปการะดูแล บางคนประสบภัยธรรมชาติทางฝั่งทะเลอันดามันสึนามิ เมื่อปี 2547 และนักศึกษาที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจาก สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดมาเป็นระยะเวลา 14 ปี และนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยรวมเป็นเงิน 12,250,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีจำนวน 188 คน ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้สนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในนามของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ขอขอบพระคุณมูลนิธิฯ ที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้แก่นักศึกษาเพิ่มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” อธิการบดีกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top