เมนู

Open House 2020 นำเสนอหลักสูตร PKRU ครูแนะแนวทั่วภาคใต้เข้าร่วม

  • ก.พ. 23, 2563
  • 650
pkru open house 2020 cover
 
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Open House PKRU 2020 สัมมนาครูแนะแนว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ผู้บริหารจาก คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาการจัดการ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และสำนักงานโครงการ กศ.บป. ร่วมเสวนาในประเด็นหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีช่วงศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โดย นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านกะหลิม และ นายอารุณ ภาคสมบูรณ์ Production assistant บริษัท ดิ ไอเซ็นเตอร์ จำกัด
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “กิจกรรม Open House PKRU เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน ทิศทางการประกอบอาชีพ และช่วงระยะเวลา ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการแนะนำนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการแนะนำพัฒนาการ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารสถานที่ หลักสูตรที่ทันสมัย สวัสดิการและทุนการศึกษา ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ จ.ภูเก็ต ที่มีความเจริญรุดหน้าในทุกด้านอันจะเป็นสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยม นำเสนอต่อครูแนะแนว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเสมอมา”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top