เมนู

PKRU ร่วมมือ The Executive lounge (Thailand) พัฒนา Spa and Wellness Tourism

  • ก.พ. 25, 2563
  • 524
 
the coral executive lounge feb 2020
 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการ Royal Orchid Spa เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Spa and Wellness Tourism) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นางณปภัช ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ ร่วมลงนาม ตลอดจนมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้จัดทำงานวิจัย “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” และผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
สำหรับแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างสององค์กร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรของสองหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของภูมิภาคอันดามันและประเทศไทย อีกทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree Program) และหลักสูตรระยะยาว (Degree Program) ทั้งนี้ทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพในท้องถิ่นอย่างมี Impact และเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
Top