เมนู

งานประกันฯ อบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

  • มี.ค. 04, 2563
  • 461
pkru qa 3 mar 2020
 
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย ม.ราชภัฏเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ และคณะ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นศักยภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดทำกรอบแนวคิดและสาระวิชาไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านวิชาการเพื่อรองรับกับหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top