เมนู

โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ในพื้นที่จังหวัดตรัง

  • มี.ค. 05, 2563
  • 332
0
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง โดยมีนายดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. (จังหวัดตรัง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
 
1
 
3
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. กล่าวว่า “ในปีงบประมาณ 2563 ทางสำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวรวม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมภาษาต่างประเทศสำหรับการประกอบอาชีพ และกิจกรรมสุขภาพและนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศในการบริการการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดตรัง โดยได้จัดโครงการนำร่องไปก่อนแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และสำหรับครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม เป็นกิจกรรมที่ 2 และจะดำเนินการจัดกิจกรรมอีก 2 กิจกรรมในโอกาสต่อไป”
 
4
 
5
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และ คุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย ดร.สัญญา ศรีวิเชียร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ให้เกียรติร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
Top