เมนู

“Spa ภูเก็ต หลังโควิด” ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สสจ. นำเสนอรูปแบบบริการสปาวิถีใหม่

  • พ.ค. 27, 2563
  • 388
 
spa phuket หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2020
 
(PRPKRU) วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและทีมงานจากสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในภูเก็ต เข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การอบรมมี นายเอกรินทร์ วริทธิกร เภสัชกรชำนาญการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ นักวิจัยผู้มีผลงานการศึกษาด้านธุรกิจสปา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร
 
 
 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงที่มาและรูปแบบการจัดการอบรมว่า “การดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง PKRU และหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น เกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน (MOU) อีกทั้งจากการเกิดวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพต้องปิดให้บริการ ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสถานประกอบการในท้องถิ่นเข้าสู่การให้บริการสปาวิถีใหม่ New Normal ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในวงการสปาภูเก็ต ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยแนวปฏิบัติที่รัดกุมเนื่องจากมีความใกล้ชิดอันมีความเสี่ยงระหว่างผู้ให้และรับบริการ (Physical Distancing) ได้ทราบถึงมาตรการในการควบคุมโรค รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการกระจายโรค โดยมี 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโดยการนำของทีมงานนักวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยด้านสปาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ธุรกิจของสปาภูเก็ตให้คงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Spa & Wellness ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top