เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมรับฟังทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมการเกษตร

  • มิ.ย. 02, 2563
  • 291
ประชุมออนไลน์ภูเก็ต 1 มิ.ย. 2563
 
(PRPKRU) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ผู้บริหารและตัวแทนจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวถึงประเด็นในการประชุมในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน นอกจากนี้ทางศูนย์ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งแนวทางที่ได้รับจากการประชุมร่วมกับส่วนกลาง จะช่วยกำหนดทิศทางให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นศูนย์บริการแหล่งเรียนรู้และอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางที่เชี่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตร ผ่านงานวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารเชิงพาณิชย์”
 
 
 
 
Top