เมนู

อธิการบดี สัมภาษณ์ “รายการแลต๊ะแลใต้” Thai PBS บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

  • มิ.ย. 29, 2563
  • 321

149454

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ที่ร้านบ้านเลขที่ 92 ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์ รายการแลต๊ะแลใต้ ทางช่อง Thai PBS บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ (Carrying Capacity) ภายใต้โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  ซึ่งอาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  โดยมีเป้าหมายหลักของงานวิจัย คือ ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อมในการยกระดับเพื่อเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พื้นที่หลักจำนวน ๒ แหล่ง ได้แก่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (พื้นที่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว) ชุมชนริมน้ำจันทบูรจังหวัดจันทบุรี (พื้นที่เมืองรองการท่องเที่ยว)และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับได้ของแต่ละแหล่งและดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวหนาแน่นงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาร่วมกันของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)  ประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว น.ส.ดลรัตน์ คงหาญ จนท.บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎภูเก็ต

149694

S 6504495

S 6504502

S 6504505

S 6504518

S 6504519

S 6504521

S 6504523

S 6504530

S 6504532

Top