เมนู

สวก. เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย

  • พ.ย. 07, 2562
  • 1046
 
arit pkru 6 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย โดยมี บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี / รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง / รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร เป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ การวิจัยชุมชน / บัณฑิตพันธุ์ใหม่ / แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว / การสร้างหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ / 
 
 
 
ผศ.ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 54 หลักสูตร 5 คณะ 1 วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาได้ 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่มสาขามีคณะวิชาดังนี้ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปฏิบัติตามพันธกิจที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือของท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม จึงมีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน จำแนกเป็นองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพหลักสูตร คุณภาพบัณฑิต และคุณภาพอาจารย์
 
งานด้านวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการ จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย เพื่อให้มีการทบทวนการดำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ตลอดจนเน้นย้ำให้คณะ สาขาวิชา รวมถึงอาจารย์ผู้สอนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาการและการวิจัย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว และยังดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คณะ สาขาวิชา และหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป”
 
 
 
 
 
 
Top