เมนู

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายฯสู่การปฏิบัติยกระดับคุณภาพการศึกษา

  • พ.ย. 18, 2562
  • 1305

S 67903490

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงในพื้นที่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ  ผศ.เอมอร นาคหลง ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูประจำการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า  60 โรงเรียน

S 67903494

S 67903496

ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยจัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูประจำการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และหารือแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตรงเป้าหมายต่อไป

S 67903501 1

กระบี่รอยัล 191118 0110 1

ทีมเนินเขา พังงา 191118 0111

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการให้คณะครุศาสตร์ จัดอบรมด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การควบคุมชั้นเรียน และจัดการศึกษาที่สนองความต้องการ จำเป็นของเด็กเป็นรายบุคคลมีการจัดบริการช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพที่เท่าเทียม  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์จะได้นำผลจากการสะท้อนความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการมาดำเนินการจัดโครงการฯ ในปีที่ 2 ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทีมเนินเขา พังงา 191118 0256

พาโก้ ภูเก็ต 191118 0008

พาโก้ ภูเก็ต 191118 0164

Top