เมนู

นศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน

  • พ.ย. 29, 2562
  • 1133

 

IMG 20191124 104425

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ลงพื้นที่บ้านท่าสัก ต.ป่าคลอก ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิถีการทำเกษตร ปัญหา อุปสรรคด้านเกษตรกรรม และสำรวจความต้องการของชุมชน ทำให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นแนวทางให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การพัฒนาชุมชนที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

Top