เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน มุ่งเน้นตอบโจทย์ Smart Farming

  • ธ.ค. 03, 2562
  • 950
 
1
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค กล่าวว่า “ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่เศรษฐกิจเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยทางการเกษตรและอาหาร การประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรแบบ Smart Farming ร่วมกับชุมชน ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โทร 08 1797 5542 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ให้การปรึกษาวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านเกษตรและอาหาร แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และให้การสนับสนุนเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร ทางศูนย์มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน นอกจากนี้ทางศูนย์ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โทร 08 1797 5542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top