เมนู

หนึ่งทศวรรษ “นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต”

  • ธ.ค. 11, 2562
  • 687
 
law pkru dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์หนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาจารย์มาฤทธิ์ กาญจนารักษ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ พร้อมต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน โดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายหนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต ที่จัดขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษของสาขานิติศาสตร์ ที่ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 10 ปี จึงได้ถือโอกาสนี้ เชิญผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่ประกอบอาชีพด้านกฎหมายจากอาชีพต่างๆ ทั้งนักวิชาการ อัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ มาเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 ในการออกประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายหลังจบการศึกษา รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านกฎหมาย และผลงานของสาขานิติศาสตร์ รวมไปถึงช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหลายแห่งในเขตพื้นที่อันดามัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร” 
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
ด้าน อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวเสริมว่า “การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีคุณภาพเทียบเท่ากับการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ เพราะเราได้เชิญอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาสอนนักศึกษาที่ราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้มีความสามารถจากส่วนกลาง รวมไปถึงมีเครือข่ายทางด้านกฎหมาย ทั้งจากสภาทนาย สถานประกอบธุรกิจต่างๆ ด้านกฎหมาย ในการประสานและร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์
 
โดยการเรียนการสอนเราจะมุ่งไปทางด้านทนายความเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทุกปีสาขานิติศาสตร์จะจัดโครงการสานฝันนักกฎหมายสู่เส้นทางวิชาชีพ ด้วยการเชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอกมาติวเข้มสำหรับการสอบตั๋วทนายความให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะประกอบอาชีพทนายความ เพราะเรามองว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีคดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาชีพทนายความจึงมีความต้องการสูง ดังนั้น เราจึงได้พยายามที่จะปั้นนักศึกษาไปทางด้านทนายความ และปัจจุบันนักศึกษาจบไปจากราชภัฏภูเก็ต ไปสอบตั๋วทนายความได้ทุกปี” 
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
Top