เมนู

ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดกระบี่

  • ธ.ค. 13, 2562
  • 694
 
edu pkru 12 dec 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 7–8 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม กระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกและเกมบอร์ด ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วยการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก การออกแบบโปสเตอร์การเรียนการสอน และการสร้างบอร์ดเกมภาษาไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมี อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์ และคุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ 
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
Top