เมนู

งานประกัน อบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1”

  • ธ.ค. 17, 2562
  • 671
pkru tqa dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร 
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award – TQA ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กรไห้เป็นไปตามนโยบาย จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
Top