เมนู

กองกลาง อบรม “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตฯ”

  • ธ.ค. 23, 2562
  • 889
pkru 23 dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ในการนี้มี นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร
 
 
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการ ผอ.กองกลาง กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง และในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินระดับ A คิดเป็นร้อยละ 85 จาก 10 ตัวชี้วัด มี 5 ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินระดับ C ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือเกิดช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนได้โดยไม่เจตนา ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส และปลอดภัย มหาวิทยาลัยจึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร เพื่อหวังให้ผลการดำเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ”
 
 
 
 
 
 
Top