เมนู

เร่งพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ตรัง

  • ม.ค. 17, 2563
  • 1301
pkru trang 16 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ กศ.บป. พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าว พร้อมทั้งประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่จำกัดแต่ในพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของคนในพื้นที่ ชูความเป็นอัตลักษณ์ของ ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง พร้อมทั้งยกระดับการเรียน การสอนภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบครบวงจรต่อไป
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตย์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
 
Top