เมนู

สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่รับฟังความต้องการชาวบ้านท่ามะพร้าว จ.กระบี่

  • ม.ค. 21, 2563
  • 600
 
rdi pkru 20 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมนักวิจัยและบริการวิชาการจาก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมเวทีเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กระบี่ ในพื้นที่เป้าหมาย หัวสะพานท่ามะพร้าว” โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สำหรับการร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ทีมงานของมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังประเด็นความต้องการของชุมชนที่ต้องการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนท่ามะพร้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว / การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน / ประมงกับการท่องเที่ยว / อาหารฮาลาล / มาตรฐานความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวชุมชน / ซึ่งจากการที่ได้ร่วมรับฟังในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำข้อมูลโดยเฉพาะศักยภาพที่ชุมชนมีนำไปจัดตั้งทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในพื้นที่ โดยเบื้องต้นทีมนักวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบพลังงานทางเลือก และการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้ลงสำรวจพื้นที่และวางแผนจัดทำโครงการ รวมถึงนักวิจัยจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ที่ได้ร่วมกับนักเรียนและโรงเรียน (มัคคุเทศก์น้อย) จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีความถนัดในการแปรรูปอาหาร ซึ่งการเข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าสามารถเข้าใจถึงบริบทและความต้องการที่แท้จริงชองชาวบ้านนำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top