เมนู

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย”

  • ม.ค. 22, 2563
  • 456
pkru 20 jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกยรติจาก คุณบุศริน จันทะแจ่ม (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) และ คุณผกามาศ ครุธามาศ (นักตรวจสอบภายในชำนาญการ) จาก ม.ทักษิณ เป็นวิทยากร
 
 MG 1762
 
 
 
อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ รอง ผอ.สวก. กล่าวว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 กำหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แต่เนื่องจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่ได้มีการดำเนินงานควบคุมภายในที่ถูกวิธี ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ถูกต้อง จะส่งผลให้การดำเนินงานกำกับติดตามการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายในระดับคณะ ระดับสำนัก/สถาบัน จำนวน 87 คน”
 
 
 
 
 
 
Top