เมนู

Workshop เข้ม “ค่ายบ่มเพาะผลงานวิชาการสายสนับสนุน”

  • ม.ค. 27, 2563
  • 444

DSCF6937 2

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอทพันตาภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะผลงานวิชาการสายสนับสนุน รุ่นที่ 2”  โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวคำให้โอวาทและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรสายสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมด้วยนางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู บุคลากรชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก / จัดทำแบบประเมินตนเองแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับการอบรมในครั้งนี้  จะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563  ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากทุกสังกัดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 29 คน ซึ่งคาดว่ามีบุคลากรสามารถสมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใน กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

DSCF6927 2

DSCF6946 2

DSCF6955 2

DSCF6966 2

DSCF6969 2

DSCF6971 3

DSCF6974 2

DSCF6976 2DSCF6978 2

DSCF6981 2

DSCF6983 2

Top