Menu

huso pkru 13 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน ผู้บริหาร คณะทำงาน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นโครงการตามพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงต้องดำเนินงานโครงการโดยการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ เข้าใจสิทธิการเป็นพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ ฝึกให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง มีความซื่อสัตย์และมีวินัย ประการที่สอง เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านสิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประการที่สาม เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ ผลักดันให้มีการนำหลักธรรมคำสอน วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทยต่อไป โดยมี กิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม 1. กิจกรรมค่ายเยาวชน 2. กิจกรรมรวมพลังสร้างต้นแบบ 3. กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายในความเป็นพลเมืองไทย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่ท้องถิ่นในอันดามันเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีในท้องถิ่นในลำดับต่อไป”
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
Top