Menu

pkru day 2020
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าววันราชภัฏ “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ร่วมแถลงข่าว ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มหาวิทยาลัยได้นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับจังหวัดฝั่งอันดามันจนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น รวมถึงมีการนำเสนอห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ที่ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก้าวสู่ปีที่ 49 นับจากการเป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต สู่การเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต จนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พัฒนาการของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังคงปฏิบัติพันธกิจอย่างเข้มแข็งตลอดมา ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย ดังนั้นในการดำเนินงานดังกล่าว จึงอยากให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยเฉพาะการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่ใน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ส่วนหนึ่งจึงได้จัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานบางส่วนผ่านการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลกับท้องถิ่น และเนื่องในโอกาสที่ทุกๆวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน ‘ราชภัฏ’ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเชิญชวนและนำเสนอให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ ประกอบด้วย 
 
 
 
 
1. การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันราชภัฏ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.-22.30 น. “มรดกทางวัฒนธรรม : วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจากสำนักงานเทศบาลรัษฎา / การแสดงมโนราห์ จากมโนราห์   อ.นาโยง จ.ตรัง / การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง “สามกองซุปเปอร์แดนซ์” โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง    ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
2. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องใน “วันราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 07.30 น.  ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์  ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
3. การกิจกรรม “Horm Run Juan Restaurant” ร้านอาหารหอมรัญจวน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น.-20.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
4. การจัดโครงการ “ราชภัฏ วัฒนะกวี คีตศิลป์” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.-21.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจ ประกอบด้วย การขับกลอน/เสภา ราชภัฏ 3 ยุค โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การประกวด ทูตราชภัฏ...วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา การแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” การประกวด ทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา การแสดง “พูดพร่ำ ทำเพลง กับโกไข่” คุณจุมพล ทองตัน
 
5. การจัดการแสดงคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 14 Born to be "BIRD" ธงไชย แมคอินไตย์      ซึ่งจัดทำและแสดงโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563    ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
6. การจัดกิจกรรม Run To Night วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณขุมเหมือง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย  ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top