Menu

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

  • Mar 05, 2020
  • 11986
หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560
(มีผลบังคับ 1 พ.ย. 2561-23 มิ.ย. 2565)
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563
(มีผลบังคับ 24 มิ.ย. 2563-23 มิ.ย. 2565)
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564
(มีผลบังคับ 8 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป)
ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2560
(หลักเกณฑ์หลัก)

ดาวน์โหลด
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562
(รหัสสาขาวิชา)

ดาวน์โหลด
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562
(รหัสสาขาวิชา)

ดาวน์โหลด
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(Peer Reviewer)

ดาวน์โหลด
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2563
(หลักเกณฑ์หลัก)

ดาวน์โหลด
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2564
(หลักเกณฑ์หลัก)

ดาวน์โหลด
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับ คกก.พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สำหรับหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ถึง 23 มิถุนายน 2565)

ดาวน์โหลด
-
4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562
(รหัสสาขาวิชา)

ดาวน์โหลด
4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(เกี่ยวกับ การเพิ่ม/ลด ความในประกาศ ก.พ.อ. 2563)

ดาวน์โหลด
-
5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
(ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ)

ดาวน์โหลด
5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
(การผ่อนปรนการเผยแพร่วารสาร ไม่อิงฐาน TCI แต่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ)

ดาวน์โหลด
-
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
(การผ่อนปรนการเผยแพร่วารสาร ไม่อิงฐาน TCI แต่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ)

ดาวน์โหลด
- -

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ตาราง_เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
(ระหว่างหลักเกณฑ์ พ.ศ.2550-2556 และ หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลด
2. ตาราง_เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
(ระหว่างหลักเกณฑ์ พ.ศ.2550-2556 หลักเกณฑ์ พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์ พ.ศ.2563)

ดาวน์โหลด
3. ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
(Peer Reviewer)

ดาวน์โหลด
4. บันทึก_แจ้งข้อมูลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(การเปลี่ยนผ่านระหว่างเกณฑ์ พ.ศ. 2560 และ 2563)

ดาวน์โหลด
5. บันทึก_ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
(การผ่อนปรนฐาน TCI)

ดาวน์โหลด
6. ตาราง_สรุปผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด
7. ตาราง_สรุปผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด

กลุ่มที่ 1 งานวิจัย
กลุ่มที่ 2 ผลงานในลักษณะอื่น
(2.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(2.2) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(2.3) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(2.4) กรณีศึกษา
(2.5) งานแปล
(2.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(2.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(2.9) สิทธิบัตร (patent)
(2.10) ซอฟต์แวร์ (software)
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มที่ 4
(4.1) ตำรา
(4.2) หนังสือ
(4.3) บทความทางวิชาการ
ดาวน์โหลด

กลุ่มที่ 1 งานวิจัย
กลุ่มที่ 2 ผลงานในลักษณะอื่น
(2.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(2.2) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(2.3) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(2.4) กรณีศึกษา
(2.5) งานแปล
(2.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(2.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(2.9) สิทธิบัตร (patent)
(2.10) ซอฟต์แวร์ (software)
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มที่ 4
(4.1) ตำรา
(4.2) หนังสือ
(4.3) บทความทางวิชาการ
-

 

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบบันทึกข้อความ ขอนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ดาวน์โหลด
แบบรับรองการลงนามจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และสัตว์

ดาวน์โหลด
แบบ ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด

ระดับรองศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด

ระดับศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด
แบบ ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด

ระดับรองศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด

ระดับศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด
แบบ ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด

ระดับรองศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด

ระดับศาสตราจารย์
ดาวน์โหลด
Flow Chart (ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

ดาวน์โหลด
Process Infographic (ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

ดาวน์โหลด

 

เอกสารประกอบการอบรม
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 On-Site โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ หัวข้อ "เคล็ด (ไม่) ลับ ในการทำผลงานทางวิชาการ" ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 On-line วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2564 On-Site โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระยะที่ 1 "การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ดาวน์โหลด

 

ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

 

Top