Menu

การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ

  • Jan 09, 2020
  • 7328- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ 1 -

 

: แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ Exit Exam ด้านภาษาต่างประเทศ
- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ 2 -

 

: โปรแกรม English Discoveries
- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านภาษาต่างประเทศ 3 -

 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ CEFR -

 

: โปรแกรม English Discoveries


Top