กลุ่มวิชาชีพครู ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาครูตั้งแต่ชั้นปี 1

1 3

กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครู ในพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา โดยมีนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่น 2562  ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และร่วมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้กับโรงเรียน

7

8

11

ผศ.เอมอร นาคหลง ประธานกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยบ่มเพาะนักศึกษาครูตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเป็นการเพื่อระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

16

19

23

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกๆ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทุกสาขา ได้จัดให้มีอาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์สาขาการประถมศึกษา และครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมให้การดูแลและให้คำปรึกษาในทุกๆ กิจกรรม เช่น “Knowledge of science” “บำเพ็ญประโยชน์” “ปันน้ำใจแลกรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง” “กีฬาพาสนุก น้องสนุกพี่ก็สนุก” “พี่สอนให้น้อง” “คลินิกกีฬา” “พี่ช่วยสอน” “สื่อสอนน้อง” ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาปี 1 แล้ว ยังช่วยสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ อีกด้วย

24

25

29

31

32