Menu

สำนักงานอธิการบดี - Phuket Rajabhat University

CPALL มอบเจลแอลกอฮอล์

cpall 10 jul 2020 1

PRPKRU (8-10 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก เพื่อนำให้บริการกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ในการฆ่าเชื้อโรคเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

cpall 10 jul 2020 2

cpall 10 jul 2020 3

cpall 10 jul 2020 4

cpall 10 jul 2020 5

cpall 10 jul 2020 6

cpall 10 jul 2020 7

cpall 10 jul 2020 8

cpall 10 jul 2020 9

cpall 10 jul 2020 10

PKRU Leader Vision : ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กับนโยบายผลักดันบุคลากรสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 
0 1
 
เรื่องและภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายสำคัญด้านหนึ่งในการให้บริการนักศึกษา บุคลากร หน่วยงานองค์กร และประชาชน ในรูปแบบของการจัดการศึกษา การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น รวมถึงการให้บริการในด้านไอที ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานดังที่กล่าวมาเป็นบทบาทของ “บุคลากรสายสนับสนุน” เป็นผู้ดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ PKRU 
 
ดังนั้นเพื่อการจัดทัพเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงการยกระดับศักยภาพของบุคลากร จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ในรูปแบบของการเข้าสู่ตำแหน่ง “ชำนาญการ” คอลัมน์ PKRU Leader Vision ขอแนะนำที่มาและความสำคัญของนโยบายดังกล่าว
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เล่าว่า “นโยบายในการส่งเสริมผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ หรือที่เรียกว่า Career Path เป็นนโยบายสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ถ้าบุคลากรมีศักยภาพ มีความก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ ได้ 
 
สำหรับวิธีการดำเนินการในการส่งเสริมบุคลากรของเรา มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการร่างระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล โดยการดำเนินงานของ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อสนับสนุนให้การทำงานมีความคล่องตัว และมีระบบมากยิ่งขึ้น ส่วนกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมนั้น ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง คือ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง และ นายอรรถพร อินถาสาน ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคมาร่วมถ่ายทอดเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรของเราในการจัดทำ PKRU Work Manual เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ผลการทำงาน เพื่อให้มีทิศทางในการเขียนคู่มือที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
 
 
 
 
ในส่วนถัดมาได้มีการกำหนดกรอบเสนอสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อกำหนดกรอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันบุคลากรของเรานั้นยังเป็นระดับปฏิบัติการ แต่บุคลากรหลายคนมีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านในหลากหลายวิชาชีพ เช่น งานนโยบายและแผน งานบริหารสำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ งานบุคคล งานการเงิน งานเทคโนโลยีสารเทศ งานบรรณารักษ์ งานธุรการ งานพัสดุ ฯลฯ ทั้งนี้ในการดำเนินการปีนี้ (2562) มีการประเมินค่างานและผ่านถึง 14 ตำแหน่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่าพึงพอใจของมหาวิทยาลัยที่มีการเริ่มต้นจุดประกายและกำหนดรูปแบบมาตรฐานให้กับบุคลากรท่านอื่นๆ มีกำลังใจและมีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในรุ่นต่อไปได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบุคลากรสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานชำนาญการ รวมถึงชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเป้าหมายในขั้นถัดไปที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งนี้ความก้าวหน้าในสายอาชีพนอกจากจะเป็นความสำเร็จส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานแล้ว องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานซึ่งเปรียบเสมือนตำราในการทำงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และเป็นใบเบิกทางให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ อันจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัยมีแผนงานในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานองค์กร มีแผนจะพัฒนาเรื่องระบบงาน เรื่องของสมรรถนะสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษา ทักษะด้านไอที บุคลิกภาพ รวมทั้งส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการอยู่ร่วมกันมีการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ถือว่าเป็นแนวนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยกำลังส่งเสริม พัฒนา ให้มีความต่อเนื่อง นำไปสู่การมีบุคลากรที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยและพร้อมสำหรับงานบริหารจัดการและงานบริการในทุกรูปแบบต่อไป” ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าว 
 
 
การสร้างขวัญกำลังใจและการสร้างความมั่นคงทางหน้าที่การงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีศักยภาพ โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและตอบโจทย์งานให้บริการแก่ท้องถิ่น
 

กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

thai traditional culture 24 dec 2020 1

PRPKRU (23 ธันวาคม 2563) สำนักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง ในโครงการ กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ที่อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

thai traditional culture 24 dec 2020 2

thai traditional culture 24 dec 2020 3

thai traditional culture 24 dec 2020 4

thai traditional culture 24 dec 2020 5

thai traditional culture 24 dec 2020 6

thai traditional culture 24 dec 2020 7

thai traditional culture 24 dec 2020 8

thai traditional culture 24 dec 2020 9

thai traditional culture 24 dec 2020 10

thai traditional culture 24 dec 2020 11

thai traditional culture 24 dec 2020 12

กองกลาง นิเทศบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

1

PRPKRU (21 กันยายน 2563) งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ และบุคลากรผู้ที่อยู่ในกระบวนการ จำนวน 30 คน เข้าร่วมที่ห้องประชุม MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง และ นายโอภาส เขียววิชัย เป็นวิทยากรในการนิเทศบุคลากร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กองกลาง อบรม “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตฯ”

pkru 23 dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ในการนี้มี นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร
 
 
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการ ผอ.กองกลาง กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง และในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินระดับ A คิดเป็นร้อยละ 85 จาก 10 ตัวชี้วัด มี 5 ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินระดับ C ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือเกิดช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนได้โดยไม่เจตนา ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส และปลอดภัย มหาวิทยาลัยจึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร เพื่อหวังให้ผลการดำเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ”
 
 
 
 
 
 

กองกลาง อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน”

1
 
1 1
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน” โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี นายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากร 
 
2
 
3
 
สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กองกลาง ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีจิตสาธารณะ ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจากมติคคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขอรับบริการ 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

ทรงพระราชทานเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต รับทุนราชประชานุเคราะห์

phuket scholarship 11 jan 2020
 
PRPKRU (12 มกราคม 2564) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี) แก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงรายละเอียดของพิธี ว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักศึกษาที่กำพร้าด้วยเหตุจากครอบครัวประสบสาธารณภัย สำหรับปีการศึกษา 2563 มูลนิธิฯ ได้อนุมัติทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ โดยมีนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 8 ราย รับมอบทุนรายละ 30,000 บาท นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้”
 
อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้นักศึกษาทุนฯ ทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ ปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาอันมีค่าตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา เรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพัฒนาตนเองตามเป้าหมายที่วางไว้ และควรเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่น คือ มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ซึ่งเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้หล่อหลอมผ่านกิจกรรมและหลักสูตรการเรียน ตลอดจนปฏิบัติตนตามพระบรมราโชบายที่ทรงพระราชทานไว้อย่างเต็มที่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งชำนาญการ (12 มิถุนายน 2563)

(PRPKRU)มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และบุคลาการสายสนับสนุน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ชำนาญการ" จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 11

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 10

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 12

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 9

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 5

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 7

ประชุมบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

pkru-meeting

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอผลงานการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ งานวิชาการ / งานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์-อาคารสถานที่ / งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น / งานกิจการและสวัสดิการนักศึกษา / งานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ / งานกิจการต่างประเทศ / การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
 
 
และในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร ประกอบด้วยผู้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ / ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น / ผศ.สิริโสภา จุนเด็น / ผศ.ดร.ประสงค์ โตนด / ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
 
รางวัลหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.28) สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (4.10) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (3.94) และะดับคณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4.62)
 
 
 
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ / ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล / ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์ / 
 
รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 จำนวน 10 คน ได้แก่ ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ / ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง / ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล / ดร.อนุศรา สาวังชัย / ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ / ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี / อาจารย์วรางคณา ทองนพคุณ / อาจารย์ภัทริดา โปฎก / อาจารย์สินีนาฏ พวงมณี / อาจารย์รัตติยา ซังชาสิทธิ์
 
รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม / อาจารย์อภิวัฒน์ ศรศักดา / อาจารย์ชุติมา ช้างพุ่ม / อาจารย์ชนาธินาถ ไชยภู และรางวัลวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงานในงาน Thailand Research Expo 2019 ได้แก่ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

pkru 25 nov 2020
 
PRPKRU (25 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต อ.ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวในพิธีเปิดว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เน้นการทำงานเป็นทีม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น และที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ในการปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดโครงการในวันนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้นำนิสิต-นักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดและทักษะต่างๆ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร

 

phuket meeting 13 nov 2019

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในโอกาสที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏภูเก็ต จ้างงานประชาชน-บัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น 4 จังหวัด

phuket job 26 jan 2021
 
PRPKRU (25 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาการว่างงานและบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่ของบุคลากร ได้แก่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่เตรียมเข้าทำงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในชุมชน 10 ตำบล ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ และแม่ฮ่องสอน จำนวนรวม 180 อัตรา
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรใหม่ ว่า “จะเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างและพัฒนา Creative Economy การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Health Care เทคโนโลยี การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มรายได้หมุนเวียนในชุมชน ซึ่งพันธกิจต่างๆ ถือเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณาจารย์ นักศึกษา และการได้ทรัพยากรบุคคลจากโครงการในครั้งนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะทำงานจากสำนักงบประมาณ

1
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย นำโดย นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 และคณะทำงานจากสำนักงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต , พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และพื้นที่ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12 1
 
12 2
 
12 3
 
12 4

ม.ราชภัฏภูเก็ต บรรยายพิเศษ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย”

chutima sujjakul aug 2020
 
(PRPKRU) 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย” โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล จากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบถ่ายทอดสดทาง www.pkru.ac.th
 
 
 
 
สำหรับการจัดการบรรยายดังกล่าว สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2551 ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย และอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2563 ข้อ 18 ได้กำหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ / ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ / พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการร้องเรียน / รายงานผลการดำเนินงานทางจรรยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี / แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ / ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จึงเป็นที่มาของการจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรได้ทำผลงานทางวิชาการอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และไม่ผิดหลักกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

ม.ราชภัฏภูเก็ต บรรยายพิเศษ “โลกไซเบอร์กับความสุ่มเสี่ยง เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร”

cyber new nomal ways aug 2020
 
(PRPKRU) 5 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “โลกไซเบอร์กับความสุ่มเสี่ยง เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร” โดยวิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.pkru.ac.th 
 
 
 
 
สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารยุคดิจิทัล และการใช้งานแพล็ทฟอร์มต่างๆ อย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะภัยของความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ที่มีการสร้างตัวตนเสมือน รวมถึงการป้องกันไวรัสหรือการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับยุคการศึกษาแบบ New Normal ที่อาจารย์และบุคลากรมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการ การประชุม การจัดอบรมและการเรียนการสอนเป็นวิธีการหลัก ซึ่งเป็นวิถีใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยถาวร อีกทั้งวิทยากรได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลดิจิทัลในการจัดทำงานวิจัย งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้มีความถูกต้องและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

1
 
PRPKRU (12 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ที่ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ
 
ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณตัวแทนจากองค์กรและบุคคลผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ที่ประกอบด้วย ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / คุณเบญจวรรณ ตัมพานุวัฒน์ ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต / คุณกิตติ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.ภูเก็ต / คุณธีรสรณ์ ศรีรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตไนน์ จำกัด / คุณธนัท โชติรุ่งโรจน์ ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้ยุค “New Normal”

pkru 6 oct 2020

PRPKRU (6 ตุลาคม 2563) ที่โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภาตใต้ยุค “New Normal” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข้าร่วม

 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนว่างงานที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) และไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเงิน 5,000 บาท จากรัฐบาล รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 อัตรา โดยมีเงินค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2563 สำหรับสถานที่ในการปฏิบัติงาน คือ ศาสนสถานที่สำคัญของทั้ง 3 จังหวัด (จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่) ได้แก่ วัด สำนักสงฆ์ มัสยิด ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ เป็นต้น
 
 
 
 

ซึ่งในขณะนี้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 150 อัตรา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นประโยชน์ของศาสนสถานของแต่ละจังหวัดและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างมาก

ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคมด้วยดีมาโดยตลอด ตรงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้ยุค “New Normal” มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละศาสนสถานที่ได้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการรับฟังบรรยายธรรม ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนา หัวข้อ “ก้าวต่อไป วิถีชีวิตใหม่ยุค New Normal” โดยตัวแทนผู้ควบคุมปฏิบัติงานและการเสวนา หัวข้อ “ประสบการณ์ชีวิตใหม่ กับภัยโควิด” โดยตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเสวนาโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจ และการบรรยายธรรมสร้างแรงบรรดาลใจ หัวข้อ “ร้อยธรรมะ กับการดำรงชีวิต ยุค New Normal” โดยพระวิทยากรบรรยายธรรมสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังบนสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน พระใบฎีกาปิยะ อัตถยุตโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด จังหวัดพังงา
 
 
 
 
 
 
 

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ครั้งที่ 15

toyota scholarship 2020
 
PRPKRU (13 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อ.ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะกรรมการ ที่ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ 
 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสิบปี โดยมีพันธกิจหลักคือการมอบ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯ ยังมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนผู้รับโอกาสในวันนี้ จะส่งต่อความรู้และโอกาสให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนอ. รวมพลจิตอาสา จัดกิจกรรม “1 ต้น 1 ความดี 50 ปี ราชภัฏภูเก็ต”

phuket green clean university nov 2020
 
PRPKRU (6 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองกลาง ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นอโศกอินเดีย) “จิตอาสา 1 ต้น 1 ความดี 50 ปี ราชภัฏภูเก็ต” โดยมี อ.ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่บริเวณพื้นที่ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย (ฝั่งแทนทาลั่ม) 
 
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีความรับผิดชอบในการปลูกฝังอัตลักษณ์ “จิตอาสา” ให้กับนักศึกษาในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green & Clean University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru president office 5 nov 2020

PRPKRU (26-27 ตุลาคม 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยกองนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2564-2565 และกิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อ.ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมที่ ออร์คิด บีช รีสอร์ท เขาหลัก จ.พังงา สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานอธิการบดีในฐานะของหน่วยงานสนับสนุนหลักของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต / ด้านการวิจัยและนวัตกรรม / ด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น / ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย / ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก / ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น PKRU / ด้านความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย / การบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ / และการพัฒนาโรงเรียนสาธิต

Top