Menu

สำนักงานโครงการ กศ.บป. - Phuket Rajabhat University

About PKRU : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. (ม.ราชภัฏภูเก็ต ภาคเสาร์-อาทิตย์ PKRU Sat&Sun) (11 Mar 2020)

 

pkru satsun 12 mar 2020 1

เข้าสู่ช่วงเทศกาลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รั้ว PKRU ยังคงได้รับความนิยม มีนักเรียนและบุุคคลทุกช่วงวัยหลั่งไหลจากทั่วภาคใต้เข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกใหม่ของรั้วแสดดำ ในโครงการ กศ.บป. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ทีมงาน PRPKRU เก็บมุมมองและเรื่องราวส่วนหนึ่งของเขาและเธอมาฝากว่า...เลือกมาเรียนสาขาไหนเพราะอะไรกันบ้าง follow ข่าวสารรับสมัครนักศึกษาทาง pkru.ac.th/th/registers/admissionหรือเพจ facebook.com/Pkru.sat.sun/

pkru satsun 12 mar 2020 2

pkru satsun 12 mar 2020 3

pkru satsun 12 mar 2020 4

pkru satsun 12 mar 2020 5

pkru satsun 12 mar 2020 6

pkru satsun 12 mar 2020 7

pkru satsun 12 mar 2020 8

pkru satsun 12 mar 2020 9

pkru satsun 12 mar 2020 10

PKRU รับสมัครนักศึกษา โครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 

Opportunities for Learning 
"เราพร้อม สร้างโอกาส การเรียนรู้สำหรับคุณ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษา โครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 
ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักงานโครงการ กศ.บป. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ม.ราชภัฏภูเก็ต
โทร 0 7652 3094-7, 08 1737 7031 
ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต ม.ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง
โทร 0 7550 1240, 08 1737 7013
 
pkru sat sun jan 2021 1
 
pkru sat sun jan 2021 2

เร่งพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ตรัง

pkru trang 16 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ กศ.บป. พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าว พร้อมทั้งประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่จำกัดแต่ในพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของคนในพื้นที่ ชูความเป็นอัตลักษณ์ของ ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง พร้อมทั้งยกระดับการเรียน การสอนภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบครบวงจรต่อไป
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตย์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
pkru-trang-university-16-jan-2020
 
 

โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ในพื้นที่จังหวัดตรัง

0
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง โดยมีนายดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. (จังหวัดตรัง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
 
1
 
3
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. กล่าวว่า “ในปีงบประมาณ 2563 ทางสำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวรวม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมภาษาต่างประเทศสำหรับการประกอบอาชีพ และกิจกรรมสุขภาพและนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศในการบริการการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดตรัง โดยได้จัดโครงการนำร่องไปก่อนแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติวเตอร์/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และสำหรับครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและบอร์ดเกม เป็นกิจกรรมที่ 2 และจะดำเนินการจัดกิจกรรมอีก 2 กิจกรรมในโอกาสต่อไป”
 
4
 
5
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และ คุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย ดร.สัญญา ศรีวิเชียร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ให้เกียรติร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
Top