Menu

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - Phuket Rajabhat University

“ของขวัญจากพ่อ” ม.ราชภัฏภูเก็ต เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม

king rama 9 phuket 4 dec 2020
 
 
PRPKRU (4 ธันวาคม 2563) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ ว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในปี 2563 นี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรม 2 ส่วน ประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โดยกิจกรรมวันนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดว่าด้วยของขวัญจากพ่อ อันหมายถึง คุณค่า ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงสร้างไว้ให้ปวงชนชาวไทย 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เลือกนำเอาคุณค่าเหล่านั้น มาต่อยอดเป็นกิจกรรมประกอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระปรีชาสามารถด้านการดนตรี สะท้อนเป็นกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมการประกวดจินตลีลา ประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมการประกวดข้างต้น ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น 21 ทีมจาก 14 โรงเรียน”       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU EXPERT : ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ออกแบบอัตลักษณ์ถิ่นภูเก็ตผ่าน Wall Art โรงแรม InterContinental Phuket Resort

1
 
1 1
 
คอลัมน์ PKRU EXPERTS ขอนำเสนอศิลปินมากความสามารถ “ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์” อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง Wall Art อุโมงค์ทางลอดของโรงแรมริมหาดกมลา อ.กะทู้ InterContinental Phuket Resort อย่างที่ทราบกันว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนอกจากจะให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน ในส่วนของความร่วมมือกับภาคเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา PKRU ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะผลงานด้านการสร้างสุนทรียะด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่
 
2
 
3
 
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง InterContinental Phuket Resort และสาขาวิชาทัศนศิลป์ เกิดจากการประสานงานระหว่าง จ.ภูเก็ต และผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม ในการเลือก ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ศิลปินจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์เพื่อท้องถิ่น ร่วมออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์งาน Wall Art ให้กับโรงแรม ซึ่งเป็น Public Zone ที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้
 
4 1
 
4 2
 
ผศ.ดร.คารว์ เล่าถึงรายละเอียดและความน่าสนใจของผลงานว่า “ทางโรงแรมต้องการงาน Wall Painting ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของภูเก็ต โดยใช้ Content ที่สื่อสารได้ง่ายไร้การตีความ จึงเลือกนำเสนองานผ่านรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง Realistic จะมีการจัดวางที่สร้างความหลากหลายให้ความรู้สึกวาไรตี้มีความสนุกสนาน สำหรับเรื่องที่นำเสนอผ่านภาพวาดก็จะมีเรื่องของอาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เรียงร้อยในรูปแบบศิลปะปะติดปะต่อ Collage Art โดยไม่ใช้แนวเส้นหรือกรอบแบ่งเพื่อให้ผู้ชมผลงานรับชมในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้สีอะคริลิคโทนสดใส Contrast ไม่จัดจ้านเกินไปเพื่อให้ผู้รับชมผลงานรู้สึกสบายตา และสามารถจดจ้องรายละเอียดเรื่องราวในภาพได้นานขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของโรงแรมในการสร้างงานศิลปะเพื่อสุนทรียศาสตร์ กล่าวคือแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้อาจจะไม่ได้หยุดจับจ้องรายละเอียดแต่เฉดสีที่หลากหลายและลักษณะของผลงานที่มีการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของคน สิ่งของ และสถานที่ในภาพ ย่อมสามารถดึงดูดความสนใจหรือสร้างความมีคุณค่าให้กับสถานที่แห่งนี้ได้ผ่านการสื่อสารด้วยความรู้สึกร่วมไปกับ Message ของภาพ รวมถึงสามารถเป็นจุด Check In ถ่ายภาพได้อย่างน่าสนใจ โดยในการลงมือเขียนงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทัศนศิลป์ได้มีส่วนในการช่วยเขียนและลงสีจนออกมาเป็นผลงาน Wall Art ที่ใช้เวลาในการจัดทำยาวนานถึง 3 เดือน ความสูง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร ซึ่งองค์ความรู้ สภาพปัญหา เงื่อนไข ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานครั้งนี้ ถูกหลอมรวมไปในการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อท้องถิ่น
 
4
 
5
 
อาจารย์คารว์ ขยายความถึงประเด็นในการยกระดับบัณฑิตทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในท้องถิ่นว่า การทำงานศิลปะในเชิงประยุกต์ศิลป์ของนักศึกษาในสถานที่จริง จะช่วยสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในด้านการประสานงาน ตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของสถานที่ การคำนวณงบประมาณ เวลา และการแก้ไขข้อจำกัดในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายคนที่สามารถสร้างงานและรายได้ ในการรับงานด้าน Wall Painting และ Street Art ให้กับร้านอาหาร โรงแรม ประกอบกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้โฟกัสให้นักศึกษาสร้างงานศิลปะเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นการศึกษาองค์ความรู้ให้สู่การประกอบอาชีพในชีวิตจริงในระดับต่างๆ ได้ เพราะผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์เมื่ออยู่กับระดับ ทั้งระดับชุมชน ระดับธุรกิจ ระดับสุนทรียศาสตร์หรือว่าระดับความเชื่อมันก็จะมีระดับของมัน นำไปสู่คุณค่าและมูลค่าที่ต่างกัน ในส่วนนี้จึงต้องใช้ประสบการณ์ชั่วโมงบินในการฝึกฝนและเรียนรู้ยังสถานที่จริง
 
ความเชี่ยวชาญของ PKRU Expert ผู้นี้ ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ จากห้องเรียน จากแกลเลอรี่ สู่สถานที่จริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิง Social Lab ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เน้นย้ำให้ทุกศาสตร์สอดแทรกให้นักศึกษามากที่สุด เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตาม Mission ในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างใบเบิกทางให้นักศึกษา สร้างความเก่งปนความเก๋า ในศาสตร์แขนงของตน นำไปสู่การทำงานในสายอาชีพที่มั่นคงต่อไป 
 
สำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการผลงานทัศนศิลป์ทั้งรูปแบบงานจิตกรรม งานปั้น งาน Landscape Art และงานประยุกต์ศิลป์ สามารถติดต่อสร้างความร่วมมือกับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ทางเพจ facebook.com/SilpakarmrachphatPhuket/
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14 1
 
15
 
16
 
17
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

logo
 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม - ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ 
 
 

จัดกิจกรรมครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต

pkru foundation day 2020
 
(PRPKRU) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
 
 
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานว่า “กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ได้ร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสถาบัน ทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2514 และพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในวันนี้ สำหรับการจัดงานในปีนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ ‘ราชภัฏ 3 ยุค’ / กิจกรรมแบ่งปันภาพถ่ายแห่งความทรงจำผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในหัวข้อ ‘ร่องรอยแห่งความทรงจำ 49 ปี จากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต’ รวมถึงเปิดให้ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเขียนข้อความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยลงบนโปสการ์ดแห่งความทรงจำเพื่อร่วมก้าวสู่กึ่งศตวรรษไปพร้อมกัน”
 
 
 
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงเรื่องราวเนื่องในวันครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาฯ ว่า “วิทยาลัยครูภูเก็ต สถาปนาขึ้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2514 ซึ่งเป็นปีที่ตรงกับพระราชพิธีรัชดาภิเษก แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี โดยนับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกในภูมิภาคอันดามัน มีปณิธานเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนครู และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในชนบทตามแนวทางการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนในยุคนั้น วิทยาลัยครู มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนกระทั่งปี 2535 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า ‘สถาบันราชภัฏ’ อันหมายถึงคนของพระราชา เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาววิทยาลัยครูทั่วประเทศ จนถึงปี 2547 สถาบันราชภัฏภูเก็ต ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปฏิบัติงานตามพันธกิจในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้ในโอกาสครบ 49 ปี แห่งการสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ย้ำเตือนถึงรากเหง้าและภารกิจที่สมาชิกของมหาวิทยาลัยจะต้องยืนหยัดพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย เพื่อท้องถิ่นภูเก็ต และภูมิภาคอันดามัน อย่างสุดความสามารถต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

king rama 9 pkru 12 oct 2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

 
1
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทย จักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาประเทศและปัญหาปากท้องของพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ยังผลให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปีติและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย ทั้งพร้อมที่จะน้อมนำพระราชดำริ ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนานั้น มาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันระลึกถึงพระองค์ท่าน นับเป็นการเทิดทูนพระเกียรติยศให้แผ่ไพศาลต่อไป ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ สำหรับการจัดโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติ โดย สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง / พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความถึงพ่อแก่นักเรียน รร.สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต / การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กิจกรรม เขียนความรู้สึกจากลูก แขวนที่ต้นไม้ของพ่อ / กิจกรรม เส้น สาย ลาย สี เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะ “ขุนเลิศโภคารักษ์”

khun lert porkhaluck 2021
 
PRPKRU (22 มกราคม 2564) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะ “ขุนเลิศโภคารักษ์” โดยมี นายวิบูลชัย ณ ระนอง ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ ทายาทขุนเลิศโภคารักษ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวถึงการจัดงานว่า “การจัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะขุนเลิศโภคารักษ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงขุนเลิศโภคารักษ์ (หลิ่ม ตันบุญ) ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้บริจาคที่ดิน ตลอดจนทุนทรัพย์อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา และสนับสนุนงานเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ตอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นในปีนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ เชิดชูคุณูปการคุณงามความดี ขุนเลิศโภคารักษ์ที่มีต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ศึกษาประวัติ และคุณูปการของขุนเลิศโภคารักษ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะความชำนาญทางภาษา และบุคลิกภาพอันเนื่องมาจากการประกวดดังกล่าว ซึ่งผลการประกวด ปรากฎว่า นายสราวุฒิ เดชอรัญ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวในพิธีการครั้งนี้”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

king rama 9 pkru 12 oct 2020 2

PRPKRU (12 ตุลาคม 2563) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “งานรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมภายในงานดังกล่าวประกอบไปด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์ 10 รูปประกอบพิธีทางศาสนา / การจัดแสดงนิทรรศการรวมใจสร้างสรรค์งานศิลป์ ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ / การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยคณาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ / การอ่านบทกวีเทิดพระเกียรติประกอบบทเพลง โดยครูลิขิต หล้าแหล่ง จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต / การแสดงและบรรยายพระบรมสาทิสลักษณ์ประกอบบทเพลงโดยหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต 2.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต 3.องค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต 4.หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต 5.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 6.ชมรมชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 7.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต 8.เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต และ 9.สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดภูเก็ต / การแสดงชุด “แสงเทียนนำทาง” โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมจุดเทียนถวายการรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต สืบสานประเพณี ถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 2563

phuket vegetarian festival 2020

PRPKRU (16 ตุลาคม 2563) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสืบสานประเพณี ถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการนี้มีการจัดเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แนวปฏิบัติการถือศีลกินผัก และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแง่มุมที่น่าสนใจ โดยคณะวิทยากร ที่ประกอบด้วย อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต / นายอัศวิน อรรถธรรม ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ตลาดใหญ่ / และนายสุทิน จันทโรภาสกร กรรมการมูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง สำหรับโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการรวบรวมและจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

ม.ราชภัฏภูเก็ต อนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้ ผ่านสติ๊กเกอร์ Line โดยนวัตกรรุ่นใหม่


phuket local language line sticker jan 2021 1

PRPKRU Special Content
ม.ราชภัฏภูเก็ต อนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้ ผ่านสติ๊กเกอร์ Line โดยนวัตกรรุ่นใหม่
 
phuket local language line sticker jan 2021 2
 
phuket local language line sticker jan 2021 3
 
phuket local language line sticker jan 2021 4 1
 
phuket local language line sticker jan 2021 4
 
phuket local language line sticker jan 2021 5
 
phuket local language line sticker jan 2021 6
 
 
phuket local language line sticker jan 2021 7
 
phuket local language line sticker jan 2021 8
 
phuket local language line sticker jan 2021 9
 
phuket local language line sticker jan 2021 10
 
phuket local language line sticker jan 2021 11
 
phuket local language line sticker jan 2021 12
 
phuket local language line sticker jan 2021 13

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรม “ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ครั้งที่ 6

 
5
 
 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ครั้งที่ 6 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนบุคลากรจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (ระดับ 7) กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายเฉลิมชัย ดงจันทร์ นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระเบียบแบบแผน แนวปฏิบัติการใช้ราชาศัพท์ แนวทางการปฏิบัติในวันสำคัญ และความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี 
 
 
 
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และวัดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านพิธีการที่ถูกต้อง ในการประกอบพิธี งานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เช่น วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จึงได้ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้าน พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนใน จ.ภูเก็ต โดยมี วัด มัสยิด และโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่น มีศาสนพิธีกร เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานพิธีที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ เป็นแบบแผนประเพณีในรูปแบบเดียวกัน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดลานวัฒนธรรม “วัฒนะ กวี คีตศิลป์ 2563”

pkru arts culture 14 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์” ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ เสริมสร้างความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ตลอดจนภูมิภาคอุษาคเนย์ โดยเป็นแหล่งของทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรของจังหวัดภูเก็ต นอกเหนือไปจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และทัศนียภาพอันงดงามแล้ว ยังมีทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนผ่านวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดใจให้เกิดการมาเยือน ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจำนวนมาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนตระหนักถึงศักยภาพของพื้นที่อันเป็นทำเลทองด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอันดามัน จึงได้ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทั้งการทำนุบำรุง การอนุรักษ์ และเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดามันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้ง การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ พวกเราในฐานะผู้สืบทอดสายเลือดแห่งบรรพบุรุษ จึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและมีส่วนในการร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น ส่วนบริเวณโดยรอบสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการให้ความรู้ภายในอาคาร และจุดถ่ายภาพที่กระจายทั่วบริเวณ อีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมบนเวที ได้แก่ การประกวดทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา รวมไปถึงการแสดงลูกพรานน้อยโนรา นำโดยครูไก่ พรศักดิ์ อุปการดี และการแสดงพูดพร่ำ ทำเพลง กับโกไข่ คุณจุมพล ทองตัน ซึ่งทั้งบุคคลทั้งสองท่าน เป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรอันดามัน รุ่นที่ 2 โดย ม.ราชภัฏภูเก็ต”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

pkru 2 jun 2020 2

(PRPKRU) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันขุนเลิศโภคารักษ์ 2563

khun lert porkaluck jan 2020
 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันขุนเลิศโภคารักษ์” ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายวิบูลชัย ณ ระนอง คุณออตตาว่า ณ ระนอง และครอบครัว (ทายาทขุนเลิศโภคารักษ์) นายอัศวิน อรรถธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล และไหว้มุทิตาสักการะอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะ “ขุนเลิศโภคารักษ์” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงขุนเลิศโภคารักษ์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้บริจาคที่ดิน เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับพิธีดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือร่วมใจ จากหลายภาคส่วน ทั้งคุณวิจิตร ณ ระนอง คุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ คุณวิบูลชัย ณ ระนอง ตลอดจนทายาท ขุนเลิศโภคารักษ์ ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม มหาวิทยาลัยในทุกด้านเสมอมา รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงาน และสนับสนุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ขุนเลิศโภคารักษ์ มีชื่อเดิมว่า หลิม ตันบุญ เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2439 ท่านเป็นคนจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเสี่ยงโชคมายังเกาะภูเก็ต ชีวิตเริ่มต้นด้วยความยากลำบาก เริ่มจากการเป็นกรรมกรหาบเหมือง รับจ้างขับเรือยนต์โดยสาร ขายไม้ฟืน เปิดร้านขายกาแฟ แต่ด้วยความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ ท่านมุมานะจนกลายเป็นเจ้าของกิจการ อาทิ เป็นนายเหมือง เป็นเจ้าของธุรกิจมากมาย เช่น โรงแรมห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง เป็นต้น จึงถือได้ว่าท่านเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในเกาะภูเก็ต กว่าจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้น เส้นทางชีวิตของท่านต้องผ่านเรื่องราวมากมาย ด้วยชีวิตที่ประสบกับความยากลำบาก ครั้งหนึ่งท่านได้อธิษฐานก่อนเสี่ยงทายเซียมซี เพื่อตัดสินใจว่าท่านควรออกไปจากแผ่นดินภูเก็ตหรือไม่ แต่คำตอบที่ได้รับจากการเสี่ยงทายทั้ง 3 ครั้ง คือ ‘อย่าไป’ สุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ และได้ทำกิจการเหมืองแร่จนเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในที่สุด
 
 
 
 
ขุนเลิศโภคารักษ์ เป็นบุคคลที่ชอบทำบุญ ทุกเช้าก่อนไปทำงานท่านจะตระเวนไหว้พระจีนตามศาลเจ้าต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มีเจตนารมณ์ และอุดมการณ์แน่วแน่ในการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริต จริงใจ ขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ แม้จะต้องแลกด้วยชีวิต ดังเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องประสบภาวะวิกฤติ โดนเค้นคำตอบจากทหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับเอกสารลับสำคัญของ บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ บริษัททำเหมืองแร่ของชาวอังกฤษ ที่ท่านทำการค้าด้วย ท่านรักษาความลับโดยไม่กลัวภัยอันตรายใดๆ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ บริษัททุ่งคา ฮาเบอร์ จึงมีเมตตามอบที่ดินให้ทำกิจการเหมืองแร่เป็นของตนเอง ทำให้ชีวิตการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง
 
ขุนเลิศโภคารักษ์มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ในเรื่องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ท่านจึงคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยาก ท่านได้บริจาคที่ดินส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในหลาย ๆ แห่ง เช่น รพ.วชิระภูเก็ต โรงเรียนบ้านสะปำ ‘มงคลวิทยา’ และสถานที่แห่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือวิทยาลัยครูภูเก็ตในอดีต ท่านได้เสียสละที่ดินของท่านที่มีการทำเหมืองแร่ไปแล้ว จำนวน 273 ไร่ให้แก่ทางราชการ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองราชสมบัติครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 การบริจาคครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นการบริจาคครั้งสุดท้ายของชีวิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตด้วยโรคชรา ในวันที่ 23 มกราคม 2514 รวมอายุ 76 ปี ถึงแม้กายท่านจะจากไปแต่นาม ‘ขุนเลิศโภคารักษ์’ และคุณงามความดีของท่าน ยังคงประทับแน่นอยู่ในผืนแผ่นดินเกาะภูเก็ตโดยเฉพาะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแห่ง นี้ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความดีที่ประทับอยู่ในใจของคนภูเก็ต และชาวราชภัฏภูเก็ต ตลอดไป อธิการบดีกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top