Menu

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - Phuket Rajabhat University

About PKRU : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (31 Jan 2020)

phuket university 20 jan 2020 1
 
เข้าสู่ช่วงเทศกาลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รั้ว PKRU ยังคงป๊อปปูล่า มีนักเรียนหลั่งไหลจากทั่วภาคใต้เข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกใหม่ของรั้วแสดดำ ในประเภทรับตรง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์
 
ทีมงาน PRPKRU เก็บมุมมองและเรื่องราวส่วนหนึ่งของพวกเขามาฝากว่า...เลือกมาเรียนสาขาไหนเพราะอะไรกันบ้าง
 
follow ข่าวสารรับสมัครนักศึกษาได้ที่ https://pkru.ac.th/th/registers/admission
 
phuket university 20 jan 2020 2
 
phuket university 20 jan 2020 3
 
phuket university 20 jan 2020 4 
 
phuket university 20 jan 2020 5

Open House 2020 นำเสนอหลักสูตร PKRU ครูแนะแนวทั่วภาคใต้เข้าร่วม

pkru open house 2020 cover
 
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Open House PKRU 2020 สัมมนาครูแนะแนว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ผู้บริหารจาก คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาการจัดการ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และสำนักงานโครงการ กศ.บป. ร่วมเสวนาในประเด็นหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีช่วงศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โดย นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านกะหลิม และ นายอารุณ ภาคสมบูรณ์ Production assistant บริษัท ดิ ไอเซ็นเตอร์ จำกัด
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “กิจกรรม Open House PKRU เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน ทิศทางการประกอบอาชีพ และช่วงระยะเวลา ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการแนะนำนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการแนะนำพัฒนาการ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารสถานที่ หลักสูตรที่ทันสมัย สวัสดิการและทุนการศึกษา ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ จ.ภูเก็ต ที่มีความเจริญรุดหน้าในทุกด้านอันจะเป็นสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยม นำเสนอต่อครูแนะแนว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเสมอมา”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU SCOOP : ค่านิยมเปลี่ยน “เด็กภูเก็ต” เชื่อมั่นเลือกศึกษาต่อที่ PKRU

5
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า “เด็กภูเก็ต” เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จะเลือกเส้นทางชีวิตไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ในภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นค่านิยมทางการศึกษาในอดีต นั่นหมายความว่าเด็กท้องถิ่นภูเก็ต ซึ่งควรจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและถิ่นฐานของตนต้องออกไปตั้งรกรากสร้างอาชีพในเมืองหลวง เมื่อยุคสมัยผ่านค่านิยมทางการศึกษาเริ่มเปลี่ยน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นภูเก็ตให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่งผลให้กำแพงความคิดของผู้ปกครองและนักเรียนเริ่มทลายเบาบางลง สร้างและเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่น สามารถวัดได้จากตัวเลขสถิติของนักเรียนภูเก็ต ที่เลือกศึกษาต่อ ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในช่วงหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา
 
จากข้อมูลรายงานจำนวนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต แยกตามจังหวัด โดย กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถิติดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 478 คน จากจำนวน 2,097 คน (คิดเป็น 22.8%) / สำหรับปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 624 จากจำนวน 2,536 คน (คิดเป็น 24.6%) และปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนภูเก็ตมารายงานตัว 140 คน จาก 911 (*กำลังอยู่ในช่วงรับสมัคร)
 
 
อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แสดงทัศนะถึงความเชื่อมั่นของนักเรียนภูเก็ต ว่า “แนวโน้มสถิติของนักเรียนภูเก็ตที่เลือก PKRU ตั้งแต่รอบโควตา / รอบ portfolio / รอบรับตรง มีมากขึ้นทุกปีการศึกษา นักเรียนกลุ่มนี้ตั้งใจมาเรียนกับเรา โดยมาจากโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ เช่น รร.ภูเก็ตวิทยาลัย / รร.สตรีภูเก็ต / รร.เฉลิมพระเกียรติฯ / รร.เมืองถลาง / โรงเรียนกะทู้วิทยา / วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการออกโรดโชว์แนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่มีความเป็นเอกภาพ มีทีมเวิร์คที่ดี รวมถึงมีเครือข่ายครูแนะแนวที่เข้มแข็งและสามารถสื่อสารสองทางได้ตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่แนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนต่างๆ ในภูเก็ต รวมถึง จ.ใกล้เคียง เพื่อแนะนำหลักสูตร โดยผลตอบรับจากนักเรียนที่ให้ความสนใจ พบว่าเลือกสมัครเรียนที่ PKRU เนื่องจากมีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การตลาด / นิเทศศาสตร์ / การจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนภูเก็ต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ เป็นหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ มีระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ณ สถานประกอบการในภูเก็ต ซึ่งตอบโจทย์คนในท้องถิ่นที่ต้องการหาประสบการณ์ เครือข่าย Connection ที่สามารถยกระดับความสามารถนำไปสู่การเข้าสู่วิชาชีพหลังศึกษาจบ” 
 
 
ด้าน ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต เสริมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการลงพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต มากขึ้น ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน การเปิดรับองค์กรภาครัฐ-เอกชน เข้ามาใช้สถานที่ศูนย์ประชุม และประชาชนที่เข้ามารับบริการ ตลอดจนการให้บริการหลักสูตรการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งผลให้คนในท้องถิ่นภูเก็ต เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของสถานที่และบุคลากร ซึ่งในส่วนนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีส่วนสนับสนุนให้ลูกหลานเลือกเรียนกับเรา ประกอบกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในเชิงรุกผ่านแพล็ทฟอร์มต่างๆ ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น สวก. เล็งเห็นถึงเทรนด์ของเด็กภูเก็ต ต่อจากนี้หลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตร ป.ตรี – ป.โท และหลักสูตรระยะสั้นที่กำลังพัฒนาอยู่ จะมีความน่าสนใจตอบโจทย์ท้องถิ่นภูเก็ต ทั้งด้านภาษาจีน-อังกฤษ ศิลปวัฒนธรรม การเป็นผู้ประกอบการ และทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ”   
 
 
ทางฝั่งของ นายชุมพล แซ่ซุ่น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เด็กภูเก็ต ศิษย์เก่า รร.ภูเก็ตวิทยาลัย เล่าว่า “เลือกมาเรียนที่ราชภัฏภูเก็ต เพราะสนใจศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งการเลือกเรียนที่บ้านเกิดทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการทำหน้าที่ในงานสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถช่วยงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าการเลือกไปศึกษาต่อต่างจังหวัด และอีกเหตุผลที่เชื่อมั่นเลือกมาเรียนเพราะมีรุ่นพี่หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมในหลายวงการเป็นศิษย์เก่าราชภัฏภูเก็ต สำหรับสิ่งที่รู้สึกประทับใจในการมาเรียนที่นี่คือ อาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และส่งเสริมให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่” 
 
ก้าวย่างสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ควบคู่กับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ คือการมีนักศึกษาภูเก็ต ซึ่งมีความเข้าใจ เข้าถึง บริบทของท้องถิ่น จะเป็นแรงขับที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกัน อบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1”

pkru tqa dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร 
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award – TQA ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กรไห้เป็นไปตามนโยบาย จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

logo

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริปหารและการพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการันตีคุณวุฒิวิชาชีพ

tpqi thailand 2 dec 2020 1\

PRPKRU (22 ธันวาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมพิธีลงนาม โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมพิธี ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
tpqi thailand 2 dec 2020 2
 
tpqi thailand 2 dec 2020 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้หลักสูตรต่างๆ จัดทำหลักสูตรระยะสั้น และสนับสนุนให้หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้รับความรับรองจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันที่พัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โดยผลักดันให้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าในอนาคตหากมีการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน /ฝึกอบรมให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เป็นไปตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว ผู้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรจะมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ขณะที่ผู้มีทักษะความสามารถตามมาตรฐานอาชีพ หากต้องการคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสามารถเทียบเคียงเพื่อรับการประเมินและเติมเต็มด้านการศึกษา  
 
tpqi thailand 2 dec 2020 4
 
tpqi thailand 2 dec 2020 5
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน) การดำเนินโครงการดังกล่าวมีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันพัฒนาแนวทางสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และส่งเสริมการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพเข้าสู่คุณวุฒิทางการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรองรับการเพิ่มพูนทักษะ (Upskill/Reskill) ให้แก่ผู้ว่างงานพร้อมต่อการกลับเข้าสู่การมีทำงาน”
 
tpqi thailand 2 dec 2020 6
 
tpqi thailand 2 dec 2020 7
 
tpqi thailand 2 dec 2020 8
 
tpqi thailand 2 dec 2020 9
 
tpqi thailand 2 dec 2020 10
 
tpqi thailand 2 dec 2020 11
 
tpqi thailand 2 dec 2020 12
 
tpqi thailand 2 dec 2020 13

ยกเลิกการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

banner noninterview

an noninterview asso2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

Banner Direct64Listweb2

Button2

ตรวจสอบรายชื่อ

รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ ตลอดการสอบสัมภาษณ์

 

Button2 2

ตรวจสอบรายชื่อ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th ภายในวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

 

จองชุดกีฬาได้ที่ เว็บไซต์  https://bit.ly/2SuilXH 

สอบถามรายละเอียดการจองชุดกีฬาได้ที่ โทรศัพท์ : 085-570 6819, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FanPage :  PBMPKRU

 

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการรายงานตัวการเข้าหอพัก ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.pkru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 086-478 0062

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

Banner Direct64Listweb2

Button2

ตรวจสอบรายชื่อ

รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ ตลอดการสอบสัมภาษณ์

 

Button2 2

ตรวจสอบรายชื่อ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th ภายในวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

 

จองชุดกีฬาได้ที่ เว็บไซต์  https://bit.ly/2SuilXH 

สอบถามรายละเอียดการจองชุดกีฬาได้ที่ โทรศัพท์ : 085-570 6819, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FanPage :  PBMPKRU

 

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการรายงานตัวการเข้าหอพัก ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.pkru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 086-478 0062

 

Top